Presentació 

L’Agrupació Borrianenca de Cultura (ABC) va ser fundada l’any 1954 per un grup de patricis borrianencs que volien superar així l’eco de la recent Guerra Civil, i aspiraven que el seu poble tinguera un lloc de preeminència en el món cultural. 

Molt prompte els fundadors van tindre la possibilitat de demostrar la seua vocació valencianista i a l’ensems europeista, amb iniciatives diverses com la publicació del butlletí Buris-ana (1956, una de les capçaleres de premsa local més antigues del País Valencià) o la posada en marxa del Saló Internacional de Fotografia de la Taronja, aprofitant la posició preeminent que Borriana tenia en el cultiu i la comercialització, a nivell europeu, d’aquest cítric.

Amb la Transició a la democràcia –a partir del 1975- una nova generació va agafar les regnes de l’entitat, i l’ABC es va convertir en un instrument privilegiat de transmissió i reivindicació de les noves idees democràtiques. Aquesta vessant de lluita per les llibertats va afiançar la popularitat de l’ABC fora de les fronteres de Borriana. 

 

En els anys 90, l’entitat va encetar una ambiciosa política de publicacions, on destaca la fundació d’un fecund Anuarid’investigació, que a partir del 1992 estarà coeditat amb la Universitat Jaume I. Des de plataformes com aquesta l’ABC s’assegura de nou un lloc capdavanter en la creació i la difusió culturals, i encara el segle XXI amb un arrelament sòlid a la població que l’ha feta posible i una vocació irrevocablement universalista.

 

Presentación

La Agrupació Borriananeca de Cultura (ABC) fue fundada en 1954 por un grupo de notables borrianenses que querían superar así el eco de la reciente Guerra Civil, y aspiraban a situar a su pueblo en un lugar preeminente en el mundo cultural.

Muy pronto esos fundadores tuvieron la posibilidad de demostrar su vocación valencianista y al mismo tiempo europeísta, con iniciativas diversas como la publicación del boletín Buris-ana (1956, una de las cabeceras de prensa local más antiguas del País Valenciano) o la puesta en marcha del Salón Internacional de Fotografía de la Naranja, aprovechando la posición descollante que Borriana tenía en el cultivo y la comercialización, a nivel europeo, de este cítrico.

Con la Transición a la democracia -a partir de 1975- una nueva generación cogió las riendas de la entidad, y la ABC se convirtió en un instrumento privilegiado de transmisión y reivindicación de las nuevas ideas democráticas. Esta vertiente de lucha por las libertades afianzó la popularidad de la ABC fuera de las fronteras de Borriana.

En los años 90, la entidad inició una ambiciosa política de publicaciones, destacando la edición de un fecundo Anuario de investigación, que a partir de 1992 estará coeditado por la Universitat Jaume I. Desde plataformas como ésta la ABC se asegura de nuevo un lugar preeminente en la creación y la difusión culturales, y se encara al siglo XXI con un enraizamiento sólido en la población que la ha hecho posible y una vocación irrevocablemente universalista.

Presentation

The Agrupació Borrianenca de Cultura (ABC, Borriana Culture Association) was founded in 1954by a group of some standing who hoped to overcome the effects of the recent Civil War and wanted their town to have a pre-eminence in the world of culture.

These founders had soon the chance to show their interest in both Valencian and European matters with initiatives such as the publication of Buris-ana (1956, one of the oldest local newspapers in the Valencian Country) or the setting up of an ‘International Hall of Orange Photography’ taking advantage of the outstanding position Borriana had at the growing of oranges and their marketing in Europe. 

With the Spanish transition to democracy -from 1975- a new generation was in charge of the association and, as a result, the ABC became an exceptional instrument of transmission and vindication of the new democratic ideas. This willingness to fight for freedom made the ABC be well-known outside Borriana.

In the 90s, the association began an ambitious policy of publications among which we can highlight the Anuari of investigation, which has been co-published with Jaume I University since 1992. From such a launching pad, the ABC assures a leading place in the creation and spreading of culture, but never forgetting those solid roots which made it possible and with an irreversibly universal vocation. 

Présentation

L’Agrupació Borrianenca de Cultura (ABC; association culturelle de Borriana) a été fondée en 1954 par un groupe de notables de cette municipalité désireux d’effacer ainsi les traces d’une guerre civile encore récente et de donner à leur ville une place prépondérante dans le monde culturel.

Les fondateurs de l’ABC eurent d’ailleurs rapidement l’occasion d’établir leur vocation non seulement valencienne mais aussi européenne à travers de nombreuses initiatives comme la publication du bulletin Buris-ana, en 1956 ( l’un des titres de presse locale les plus anciens du Pays Valencien) ou la mise en marche du Salon International de Photographie de l’Orange, grâce à la position prédominante qu’occupait alors Borriana dans la culture et la commercialisation de cet agrume au niveau européen.

Avec la Transition démocratique, c'est-à-dire à partir de 1975, une nouvelle génération s’est emparée des rênes de l’ association et l’ABC est devenue l’instrument privilégié de la transmission et de la revendication des nouvelles idées démocratiques. C’est ce côté de combat pour la liberté qui arenforcé la popularité de l’ABC au-delà des frontières de Borriana.

Dans les années 90, l’association s’est lancée dans une politique de publication ambitieuse avec notamment la fondation d’un Annuaire de recherches, édité dès 1992 en collaboration avec l’Université Jaume I, et c’est grâce à des initiatives de ce genre que l’ABC se place à nouveau au devant de la scène dans la création et la diffusion culturelles. Toujours profondément enracinée en ce XXIº siècle dans cetteville qui l’a fait naître, elle conserve à jamais sa vocation irrévocablement universaliste.